Dental Press médiaajánlók

Dental Press nyomtatott kiadványai, online felületei

 

A komplett 2024-as médiaajánló ismertető PDF file letöltéséhez kattintson ide!

A Den­tal Press 1997-ben ala­kult az­zal a cél­lal, hogy az egész­ség­ügy, azon be­lül is ki­emel­ten a fo­gá­szat idő­sze­rű kér­dé­se­i­vel fog­lal­koz­zék oly mó­don, hogy egy-egy ak­tu­á­lis kér­dés fel­ve­té­sé­vel, majd elem­zé­sé­vel ke­res­se a vá­laszt a meg­ol­dan­dó prob­lé­mák­ra, hogy mi­nél több ob­jek­tív in­for­má­ci­ót ad­jon a szak­ma min­den­na­pos és a jö­vőt is érin­tő kér­dé­se­i­ről, va­la­mint a tá­jé­koz­ta­tás több­fé­le csa­tor­ná­ján át be­kap­cso­lód­jék a kü­lön­bö­ző fo­gá­sza­ti pre­ven­ci­ós prog­ra­mok­ba.

Ajánl­juk szí­ves fi­gyel­mük­be meg­lé­vő és új szol­gál­ta­tá­sa­in­kat, me­lyek­ről rész­le­te­sen ol­vas­hat­nak a to­váb­bi­ak­ban. Cé­lunk a jö­vő­ben is ugyan­az: a leg­jobb mi­nő­sé­get és sok­ol­da­lú tá­jé­koz­ta­tást nyúj­ta­ni valamennyi ki­ad­vá­nyunk­ban, valamint minden egyéb, a szakmához kötődő tevékenységünk során

Hirdetésfelvétel:

Laczkó Tamás
Telefon: +36 30 944 8812
E-mail: tlaczko@dental.hu

Laczkó Leonard
Telefon: +36 30 844 5703
E-mail: leonard.laczko@dentalworld.hu